Rørtjenester

Slamsug kan det meste om rør! Vi er totalleverandør innen sluttkontroll av anlegg, og kan ta på oss alle tjenestene innen tredjepartskontroll. Herunder: Spyling, rørinspeksjon, tetthetsprøving og trykkprøving. Har du et nyanlegg som trenger kvalitetskontroll, eller har spørsmål om hvordan vi utfører dette?

Rørinspeksjon 

Hva er rørinspeksjon?

Det er inspeksjon av rør med videokamera som kan dokumentere alle feil eller mangler i et rør. Rørinspeksjon blir også utført på å dokumentere at alle nye rør er lagt korrekt, slik at byggherre trygt kan ta over eierskap av ledningen.

Vi utfører rørinspeksjon med stakekamera eller traktorkamera. Et stakekamera er perfekt for rør med vanskelig tilkomst, som for eksempel fra hus, septiktanker, sandfangkummer osv. Et traktorkamera egner seg best hvor tilkomsten er god, og avstandene er lange. Våre traktorkamera kan kjøre fra kum til kum, helt opp til 500 meter! Alle inspeksjoner utføres digitalt og lagres i vår database. Kunde har tilgang til film og rapport i sky, og kan med enkelhet ha tilgang til inspeksjon fra mobiltelefon osv.

I forkant av rørinspeksjon av større anlegg trenger vi tilgang til K-SID og L-SID, slik at dette kan legges inn i kommunens kart og rørnettet (Gemini). K-SID og L-SID er identifiserings nummer til kummer og ledningsstrekk, slik at disse kan skilles fra hverandre i ettertid. Vi kan være behjelpelig med å finne denne informasjonen.

Alle våre operatører er RIN-sertifiserte og innehar fordybningskurs i spyling, inspeksjon av hovedledninger og stikkledninger.

Vi foretar også kuminspeksjon med spesialkamera som scanner kummen i sin helhet, og eksporterer all data til en datamaskin. Det tas ca 1000bilder og målinger per kum. Her kan man i ettertid ‘brette ut’ kummen for å kunne vurdere data i trygge omgivelser. Svært godt egnet i kummer som enten er for dype, eller som er for farlige til å entre.

 

Tetthetsprøving 

Hva er tetthetsprøving? 


Tetthetsprøving er enkelt forklart en måte å sjekke at  avløpsrør og kummer er tette. Dette gjøres for å være sikker på at det ikke er lekkasje på rør, som kan føre til forurensing eller miljøskade. Dette blir gjort ved å montere tetteplugger i hver ende av prøvestrekningen og ved alle avgreninger. Deretter tilsetter vi luft i ledningen med et gitt trykk. Ledningen kondisjoneres i 5 minutter, når prøvetiden er slutt avleses trykkfallet. Dersom trykkfallet er mindre enn tillatt trykkfall er ledningen godkjent. Digital rapport over gitt strekk eller anlegg sendes over til entreprenør eller byggherre. Det er ikke mulig å manipulerer testresultat, da det er datamaskin som utfører testen.

I forkant av tetthetsprøving av større anlegg trenger vi tilgang til K-SID og L-SID, slik at dette kan legges inn i kommunens kart og rørnettet (Gemini). K-SID og L-SID er identifiserings nummer til kummer og ledningsstrekk, slik at disse kan skilles fra hverandre i ettertid. Vi kan være behjelpelig med å finne denne informasjonen.

Tetthetsprøving forveksles ofte med trykkprøving.

 

Trykkprøving 

Hva er trykkprøving?

Trykkprøving skal utføres på alle nye trykkledninger. Dette for å kunne forsikre seg om at røret tåler driftstrykk. I forkant av trykkprøving pluggkjøres røret med en renseplugg. Deretter fylles ledningen med vann for å få ut all luft, før kondisjoneringsperiode på 24 timer kan starte. Under kondisjoneringperioden står ledningen med driftstrykk. Dette er viktig for at testen skal være så reell som mulig. Når denne perioden er over, kan man foreta trykkprøvingen. Nå settes det trykk, styrt av en datamaskin som gir et konstant trykk på 15 bar. Testen varer mellom 70 og 130 minutter, avhengig av rørmateriale. Gitt at ledningen blir godkjent, skal ledningen umiddelbart desinfiseres med natriumhypokloritt 15 prosent. Dette for å sikre kvaliteten på drikkevannet etter Mattilsynets krav. Den blandes automatisk til 30 ppm via moderne utstyr, som også pumper blandingen inn i ledningen. Dette logges og overvåkes av datautstyr for å sikre at det brukes riktig mengde klor. Desinfiseringen varer i minimum et døgn, slik at alle bakterier dør. Under denne perioden skal ledningen være avstengt. Etter ett døgn med desinfisering måles totalklor og fritt klor. Kloren blir etter 24 timer nøytralisert, hvor vi pumper det klorholdige vannet gjennom en doseringspumpe som tilsetter natriumthiosylfat. Til slutt blir det tatt vannprøver som leveres inn til akkreditert laboratorium. Ledningen skal ikke tas i bruk før prøvene er godkjent.

 

Trasésøk

Vi kan utføre trasésøk av ledningstrasé med inntil 1 cm feilmargin. Vårt utstyr måler GPS-lokasjon og dybde på sonde slik at man med enkelhet kan grave seg ned på for eksempel bruddpunkt i ledning. Ved punktreparering kan vi suge oss ned på punktet med supersuger for minst mulig fotavtrykk.

 

Rehabilitering 

Slamsug tilbyr rehabilitering av rør uten graving. Opplever du gjentatte fortetninger, og ikke har fått utført en rørinspeksjon, bør du ta kontakt med oss! Vi kan hjelpe deg med dette.

Hvorfor rehabilitere rør? Mange hus har eldre avløpssystem, gjerne av betong eller støpejern som lever på lånt tid.

Betongrør blir ofte ‘grove’ hvor vannet har rent i mange år, og støpejernsrør ruster innvendig, slik at det ofte skaper tregt eller tett avløp.  Avhengig av tilkomsten til røret, lønner det seg ofte å grave opp hele strekket, og bytte ledningen i sin helhet. Steder hvor det er vanskelig å grave bør det vurderes å rehabilitere røret med ‘strømpe’. I forkant av rehabilitering blir det utført en rørinspeksjon for å kunne sy strømpen til riktige mål. Her måles det inn alle tilkoblinger og grenrør, slik at disse kan freses opp i etterkant av rehabiliteringen. Rehabilitering blir gjort med en ‘strømpe’ i en gitt dimensjon, som smøres inn med epoxy, og føres inn i røret, før den blir herdet med steam. Straks etter at strømpen er nedkjølt, kan røret tas i bruk. Et rehabilitert rør er forsikringsmessig dekt på samme måte som et nytt PVC-rør, og har en levetid på anslagsvis 50 år. Man kan kort forklart få nytt rør på 4-10 timer. Rehabilitering kan gjøres på alle rør, også innvendig i stigerør osv.

 

Kontakt oss

Har du problem med tett avløp? Ta kontakt med oss i Slamsug AS for en uforpliktende samtale.

Slamsug AS

Alvikvegen 201a
6019 Ålesund

hCaptcha